Everytime I sit around I find that I’m shocked Everytime I sit around I find that I’m shocked Everytime I sit around I find Everytime I sit around I find Everytime, everytime, everytime, everytime You’re my summer babe Summer babe

Everytime I sit around I find that I’m shocked 
Everytime I sit around I find that I’m shocked 
Everytime I sit around I find 
Everytime I sit around I find 
Everytime, everytime, everytime, everytime 
You’re my summer babe 
Summer babe